Rapport från Region Skåne om Inerventionsmetoden

6 Mar 2014

FoU-enheten inom Habilitering och Hjälpmedel i Region Skåne har publicerat en rapport om Inerventionsmetoden. Leg sjukgymnast Eva Mattelin har varit ansvarig för projektet. Vi har innan vi önskat kommentera studien noga velat fördjupa oss i resultaten internt. Nedan följer våra kommentarer. Rapporten i sin helhet finns att tillgå på: http://www.skane.se/Public/HAB/5-Omoss/FoU/publikationer%202014/fourapport-2014nr7.pdf

Avsikten med studien har varit att ”öka kunskapen om elektrobehandlingens eventuella effekter på personer med cerebral pares.” Studien gjordes med lösa elektroder, då dräkten, Mollii, ännu inte var färdigutvecklad vid studiens start. Av studiens titel ”Elektrodress – en studie av mätbara och upplevda effekter av behandlingen” framgår att man tittat såväl på objektiva, mätbara effekter som upplevda effekter, vilket inkluderar förmågan att klara aktiviteter i vardagen samt behandlingens påverkan på smärttillstånd och välbefinnande. Studien omfattade åtta deltagare i åldern 7 – 31 år.

Avseende mätbara effekter visar resultaten ”till största delen på oförändrade eller mycket små mätbara förändringar i såväl positiv som negativ riktning vad gäller ledrörlighet, tonus och grovmotorisk förmåga. Cirka hälften av de uppsatta målen kring vardagsfunktion uppnåddes. Det upplevda effekterna är betydligt mer positiva än vad de mätbara resultaten visar. Flertalet upplevde en positiv påverkan på muskelspänning samt på förmågan att stå, sitta och använda sina armar/händer. Tre deltagare med smärtproblematik upplevde lindring och några deltagare upplevde även positiva effekter i form av ökad aptit, förbättrad sömn samt en ökad motivation och vilja.

Författaren skriver: ”Det tvetydiga resultatet analyseras i rapporten och kan förstås ur flera aspekter. Det kan vara så att mätmetoderna och upplägget av studien inte förmår fånga ursprungsvärden och förändringar korrekt.” I rapporten kommenterar man detta vidare med att ”Den direkta effekten av behandlingen sitter enligt Inerventions (2012 a) i 24 – 48 timmar (range 4-72 h). Enligt Inerventions ses i de flesta fall hos personer med cp en gradvis förbättring och bestående effekt mellan terapitillfällena. Optimalt hade varit att göra mätningar både i direkt anslutning till elektrodressbehandlingen samt 72 timmar efter senaste behandlingen. Detta var inte rimligt inom ramen för projektet.

Inerventionsmetoden beskrivs av Inerventions AB som ett hjälpmedel som används under cirka en timme, tre till fyra gånger i veckan. Ur detta perspektiv hade optimal tidpunkt varit att dels göra en mätning i direkt anslutning till behandling samt omedelbart innan nästa behandling. Detta kommenteras också i rapporten. ”Mätning av tonus har gjorts 72 timmar efter senaste behandlingen och utifrån intervjusvaren kan man förmoda att resultatet blivit annorlunda om tonusbedömningen gjorts i direkt anslutning till behandlingen.” Enligt vår bedömning är det möjligt att även resultat av mätningar utförda 50 till 40 timmar efter behandling blivit annorlunda. Vi hoppas att framtida studier kommer att kunna påvisa detta.

Resultatet av deltagarnas upplevda effekter är däremot så gott som ensidigt positiva och flera uttalanden som vittnar om detta citeras i rapporten. Om upplevd smärta skriver man att ”Tre av deltagarna hade besvär av smärta innan behandlingen och hade förhoppningar om smärtlindrande effekt av behandlingen. Samtliga tre deltagare upplevde en smärtlindrande effekt av elektrodressbehandlingen.” Man rapporterar att Sammanfattningsvis kan man konstatera att mätbara resultat som pekar mot en smärtlindrande effekt ses hos en person, medan samtliga [av de tre som besvärades av smärta] upplevt smärtlindring i samband med behandlingen.

Avseende spasticitet konstaterar man att ”sex av sju deltagare märkte en avslappnande effekt av elektrodressen under och efter behandlingen. Det varierade hur länge effekten kvarstod, från några timmar upp till ett dygn.

Även upplevelse av förbättrad funktion var positiv. ”Samtliga åtta deltagare uttryckte förhoppning om att elektrobehandlingen skulle leda till förbättrade funktioner som t ex att dricka ur glas, använda kontaktleksaker, sitta, stå och gå. Sex deltagare hade som mål att öka stabiliteten i sittande och/eller stående. Samtliga tyckte att de uppnått förbättringar inom detta område.”

Avslutningsvis sammanfattar man redovisningen av deltagarnas egna upplevelser med att skriva att ”Samtliga i gruppen utom en uttrycker att man är positiv till behandlingen. Deltagaren som inte är positiv upplever att själva stimuleringen är obehaglig, att det gör ont att ta av plattorna och att det tar lång tid att sätta på dem. Han har också ramlat under träning och tappat motivationen för att nå sina mål. Sex månader efter mätning II skickar föräldern emellertid ett meddelande och berättar att pojken lärt sig att sitta hjälpligt på en vanlig stol. Vid uppföljningssamtal 3 – 6 månader efter den sista mätningen anger samtliga deltagare att de valt att fortsätta med elektrodressbehandlingen.” Vi upplever det som mycket positivt eftersom vi känner oss övertygade om att den nu färdigutvecklade produkten, elektrodressen Mollii, kommer att lösa de praktiska problemen med de lösa elektroderna, som en av deltagarna i studien var missnöjd med under en tid.

”Vid uppföljningssamtal 3-6 månader efter den sista mätningen anger samtliga deltagare att de valt att fortsätta med elektrodressbehandlingen.”

FoU-enheten inom Habilitering och Hjälpmedel i Region Skåne och leg sjukgymnast Eva Mattelin har med denna första studie av Inerventionsmetoden gjort en viktig och värdefull insats. Den utgör en utmärkt utgångspunkt för fortsatta studier och har i flera avseenden förbättrat förutsättningarna för fortsatt forskning om metoden.

För oss på Inerventions står användaren i fokus och att deltagarna i studien är nöjda med behandlingen och vill fortsätta denna är en mycket stark drivkraft för oss. Vi har idag glädjen att dagligen utrusta användare med Mollii till mångas nytta och nöjdhet.

Nyheter

september 2018
17/09 måndag
Mollii i klinisk studie från Hvidovre Sjukhus visar positiva reslutat
Läs mer
mars 2018
26/03 måndag
Artikel om Mollii i NyTeknik
Läs mer
februari 2018
22/02 torsdag
Internationellt forskarmöte hos oss
Läs mer
15/02 torsdag
Första studien på Mollii publicerad i internationell vetenskaplig tidskrift
Läs mer
12/02 måndag
Vi expanderar vår säljstyrka!
Läs mer
06/02 tisdag
Jubel över nya dräkterna – artikel i Arbetarbladet
Läs mer
januari 2018
26/01 fredag
Dräkten hjälper Anders att röra sig friare: ”Jag har ingen värk i kroppen längre” – Artikel i Nerikes Allehanda
Läs mer
10/01 onsdag
Nyköpingsbon Jennie har god hjälp av ”superhjältedräkt” – Artikel i Sörmlands nyheter
Läs mer
05/01 fredag
Sörmland är ett av två län som börjat testa elektrodresser i behandlingen – Artikel i Eskilstunakuriren
Läs mer
05/01 fredag
Dräkten gör Nelli till en riktig superhjälte – Artikel i Eskilstunakuriren
Läs mer

Kalender

juli 2016 oktober 2016 mars 2014 november 2015